Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A SióNights.hu mindent megtesz az oldalon tett látogatásaid alkalmával keletkezett felhasználói és statisztikai adatok biztonságáért.

Weboldalunkon (www.sionights.hu) „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngésződben, de ehhez a hozzájárulásod szükséges. Első látogatáskor a SioNights.hu honlapján, a képernyő alsó részén egy pop-up tájékoztat arról, hogy az oldal az itt megismerhető sütiket használja, a mellé csatolt link pedig ehhez a tájékoztatóhoz vezet. MI AZ A COOKIE, MÁS NÉVEN “SÜTI”? A süti, a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (sütifájlok), így egyes sütik a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek. Amennyiben nem fogadod el a sütiket, nem tudjuk garantálni az oldal megfelelő működését. Amennyiben az „Elfogadom” gombra kattintasz, úgy beleegyezel a sütik használatába. A sütik képesek statisztikai adatokat is nyújtani a honlapok üzemeltetőinek. Ezek az adatokat információt tartalmazhatnak a látogató érdeklődési köreiről, demográfiai adatairól. Ezen adatok alapján nem lehet (és nem is akarjuk) személyesen beazonosítani a látogatót. Csupán arra szolgálnak többek között, hogy meg lehessen nézni, hogy például egy adott cikk olvasásával átlagosan hány percet töltenek az olvasók, melyik városból van a legtöbb olvasója a blognak, vagy mely korcsoport számára vonzó a honlap. Az ilyen jellegű adatgyűjtésre Google Analytics és Facebook Pixel technológiát használja az oldal. Oldalainkon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk: 1. Feltétlenül szükséges sütik Ezek a sütik szükségesek honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről. 2. Teljesítmény méréséhez, látogatottsági adatok elemzéséhez szükséges sütik Weboldalunkat Google Analytics sütikkel elemezzük, hogy portálunkat a látogatói szokásoknak megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják, adatkezelőként pedig nem is akarjuk konkrétan beazonosítani a látogatókat. További információt itt olvashatsz róluk. Az Adatkezelő (az oldal tulajdonosa) cookie-k elhelyezésével vagy kattintásmérők alkalmazásával gyűjthet személyes adatokat a Weboldal felhasználóitól, a felhasználói szokások, preferenciák felmérése, elemzése, statisztikák készítése céljából. A Google Analytics statisztikái abban segítenek minket, hogy olvasóink, látogatóink számára értékes, releváns tartalmakat tudjunk gyártani. A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a jelen pontban meghatározott alábbi adatok: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, az érintett operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. Fontos, hogy ezekhez az adatokhoz csak a honlap üzemeltetője fér hozzá. A Google Analytics-ből történt felhasználói és eseményadatok megőrzése: 14 hónap. 3. Funkcionális sütik Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a weboldal használatát. 4. Egyéb hozzájárulást nem igénylő sütik 5. Bővítmények, beágyazott tartalmakhoz kapcsolódó sütik, melyek nem kapcsolhatók a www.sionights.hu-hoz Oldalainkon más weboldalak linkjeit, beágyazott tartalmait vagy ikonjait is megtalálod, átnavigálhatsz például a Facebookra, az Instagramra, a YouTube-ra, a Spotify-ra, más, a sionights.hu oldalhoz semmilyen módon nem kapcsolható külső weboldalakra. Ezek az oldalak is használnak sütiket saját szabályzatuk szerint. A SioNights.hu nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, működéséért, adatvédelmi politikájáért, a harmadik felek oldalait és tartalmait, a rajtuk megjelent tartalmak hitelességét nem ellenőrzi. A böngésződben tárolt sütiket törölheted a böngésződ megfelelő menüpontja alól. További részletes információkat az alábbi oldalakon olvashatsz a Google és a Facebook adatkezeléséről: Google: https://privacy.google.com/your-data.html Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ A SioNights.hu otthona a tarhely.eu. Tudj meg többet az Általános Adatvédelmi Rendeletről. Az oldal adatkezelője: Tóth Balázs magánszemély Kapcsolat: sionights[kukac]sionights.hu SioNights.hu, 2020. május 20. További tudnivalók A SióNights.hu megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. HELYESBÍTÉS JOGA Az érintett kérheti a SióNights.hu blog által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a SióNights.hu blog indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG Az érintett kérésére a SióNights.hu blog korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. TILTAKOZÁS JOGA Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. VISSZAVONÁS JOGA Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A SióNights.hu blog a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.